null

0
ความลับของอัญมณี I Secret Gemstone


ด้วยอัญมณีหลาหลายชนิด ที่ซ่อนความลับ และเรื่องราวในการส่งเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้สวมใส่ต่างกันออกไปในแต่ละชนิด SecretGems ได้คัดสรร แบ่งเรื่องราวออกเป็น 8 ความลับแห่งความสำเร็จ ที่ช่วยให้คุณได้เข้าถึงความลับแห่งอัญมณี ในแต่ละกลุ่ม ด้วยคุณสมบัติ อันยากเกินอธิบายด้วย วงล้อแห่งโชคชะตาที่คุณเท่านั้นจะเป็นผู้ควบคุมด้วยตัวคุณเอง


อ่านรายละเอียด แหวนเสริมรัก


โรสควอตซ์ (rose quartz) อัญมณีแห่งความรักและความเมตตา ช่วยส่งเสริมความรักที่มั่นคงให้แก่ผู้สวมใส่ ช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากความเจ็บปวด ผิดหวัง และเสียใจ


ดูสินค้าทั้งหมด

LOVE 01 (Silver)
SALE

LOVE 01 (Silver)

2900 บาท
1900 บาท

LOVE 02 (Gold)

8900 บาท

LOVE 03 (Gold)

9900 บาท

แหวนเสริม การงาน การค้า


     เหมาะแก‹ผูŒคŒาขาย ช‹วยส‹งเสริมความรํ่ารวย จะนำความอุดมสมบูรณ และโชคลาภมาใหŒ ควรสวมใส‹ติดกายไวŒหากมีการเจรจาเรื่องเงินทองจะเปšนผลสำเร็จ

     นอกจากนี้ ไหมทองยังช‹วยสรŒางความเชื่อมั่น ชำระลŒางพลังดŒานลบ

ปกป‡องคุŒมครองใหŒรอดพŒนจากสิ่งชั่วรŒาย เสริมอำนาจบารมี ช‹วยกระตุŒนความปรารถนาในสิ่งที่มุ‹งหวังจนบรรลุผลสำเร็จประสานความเขŒาใจใหŒกับ ผูŒคนใหŒอยู‹ร‹วมกันอย‹างปรองดอง สามารถกำจัดแผลทางอารมณ ทำใหŒจิตใจมีชีวิตชีวา ส‹วนทางดŒานการบำบัดรักษา

     หินไหมทอง มีพลังงานสูงในการดูดพลังดŒานลบออกจากร‹างกาย จึงช‹วยใหŒเซลลรŒายในร‹างกายแตกตัว และยังช‹วยบำบัดโรคมะเร็งและรักษาโรคเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเสŒนประสาททั้งหมดมีพลังเหมือนเปšนระบบภูมิคุŒมกันของร‹างกาย ทำงานร‹วมกับการสั่งจิต กระตุŒนใหŒมีพลังใจลุกขึ้นสู้


ดูสินค้าทั้งหมด

WORKING 01 (Silver)
SALE

WORKING 01 (Silver)

2900 บาท
1900 บาท

WORKING 02 (Gold)

8900 บาท

WORKING 03 (Gold)

9900 บาท


แหวนเสริมเสน่ห์


โอปอล (opal) อัญมณีแห่งความหวัง ดึงดูดเพศตรงข้าม ส่งเสริมเสน่ห์ให้แก่ผู้สวมใส่อีกทั้งช่วยกระตุ้นความคิดความสร้างสรรค์ในวงการบันเทิงทุกรูปแบบ
ดูสินค้าทั้งหมด


CHARMING 01 (silver)
SALE

CHARMING 01 (silver)

2900 บาท
1900 บาท

CHARMING 02 (Gold)

8900 บาท

CHARMING 03 (Gold)

9900 บาท


แหวนเสริม ความมั่งคั่ง ร่ำรวย


บุษราคัม (yellow sapphire) อัญมณีแห่งพลังอำนาจ ช่วยให้การงานราบรื่นและโชคดี นำความมั่งคั่งร่ำรวย มาสู่ผู้สวมใส่ดูสินค้าทั้งหมด

WEALTHY 01 (silver)
SALE

WEALTHY 01 (silver)

2900 บาท
1900 บาท

WEALTHY 02 (Gold)

8900 บาท

WEALTHY 03 (Gold)

9900 บาท