null

0

การงาน การค้า I Golden Rutilated Quartz


     เหมาะแก‹ผูŒคŒาขาย ช‹วยส‹งเสริมความรํ่ารวย จะนำความอุดมสมบูรณ และโชคลาภมาใหŒ ควรสวมใส‹ติดกายไวŒหากมีการเจรจาเรื่องเงินทองจะเปšนผลสำเร็จ

     นอกจากนี้ ไหมทองยังช‹วยสรŒางความเชื่อมั่น ชำระลŒางพลังดŒานลบ

ปกป‡องคุŒมครองใหŒรอดพŒนจากสิ่งชั่วรŒาย เสริมอำนาจบารมี ช‹วยกระตุŒนความปรารถนาในสิ่งที่มุ‹งหวังจนบรรลุผลสำเร็จประสานความเขŒาใจใหŒกับ ผูŒคนใหŒอยู‹ร‹วมกันอย‹างปรองดอง สามารถกำจัดแผลทางอารมณ ทำใหŒจิตใจมีชีวิตชีวา ส‹วนทางดŒานการบำบัดรักษา

     หินไหมทอง มีพลังงานสูงในการดูดพลังดŒานลบออกจากร‹างกาย จึงช‹วยใหŒเซลลรŒายในร‹างกายแตกตัว และยังช‹วยบำบัดโรคมะเร็งและรักษาโรคเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเสŒนประสาททั้งหมดมีพลังเหมือนเปšนระบบภูมิคุŒมกันของร‹างกาย ทำงานร‹วมกับการสั่งจิต กระตุŒนใหŒมีพลังใจลุกขึ้นสู้


กลับสู่หน้าหลัก

WORKING 03 (Gold)

9900 บาท

WORKING 02 (Gold)

8900 บาท
WORKING 01 (Silver)
SALE

WORKING 01 (Silver)

2900 บาท
1900 บาท